Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.yankeevone.sk .Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť právaa povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.yankeevone.skje Hollex Slovakia s.r.o., Nádražná 34, 90026 Ivanka pri Dunaji, , právne sídlo spoločnosti: Hollex Slovakias.r.o., Grosslingova 69, 81106 Bratislava zapísaná v och.registerOkresný súd Bratislava I. , oddiel: SRO, Vložka číslo : 12826/B,, ICO: 35705931, DIC: SK2020265159

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim súuzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vprípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.yankeevone.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení,zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnomznení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.yankeevone.sk zákonom č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva,ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhejstrane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsahdodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá priuzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámcipredmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je topodnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobkyalebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo aleboprostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba aleboprávnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa službypre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti aktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - jeosoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámcipredmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávkakupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotnákúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasupredávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväznýmpotvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentumedzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva apovinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmitoobchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťoukúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanoveniadohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, žesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v časeodoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentuuzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávkypotvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmitoobchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bezvýhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochranespotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb nazáklade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právoodstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpeniaod zmluvy zaslať tovar späť na adresu dodávateľa.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, jepovinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade,ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočnespotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bolpredávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci jeoprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúcipovinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradenáspotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesťkontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená sumaza objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiťspotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základezmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinnývrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu jetovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaruspäť predávajúcemu.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov.Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúciberie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostrednepri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcimneodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tomupovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chybytovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednanímalebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnejzáruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcimdokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľatýchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviťbezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatneniareklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.yankeesviecky.sk môže kupujúciuhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby.Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovémudoručovateľovi, kuriérovi (UPS) alebo na pošte.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávkyVám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatítevopred na náš bankový účet vedený v TATRABANKE. Po prijatíplatby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedyzásielka dorazí

platobné karty – po vytvorení objednávky stepresmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadátepotrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platbaprebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznejobjednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jejvybavenie. Vaša objednávka bude spracovaná a odoslaná do 7 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade,predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúcehoa dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy je 3,50 Eur .Internetový obchod www.yankeevone.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom

  • kuriér spoločnosti UPS - doručenie zásielky do 2 pracovných dní od prevzatia objednávky z nášho skladu. Zákazník dostane informáciu v email , že jeho objednávka je odoslaná z nášho skladu. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade doručenia zásielky spoločnosťou UPS , môže byť celková cena zákazky zaokrúhlená na desiatky centov.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH abez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzujeprávo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jehoodoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedenásprávne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej ceneinformovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnomprípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka budedodávateľom stornovaná.

8. Zľavy

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený vrozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu mápredávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónuodmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutámožnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatnenéhokupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy súpriložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) aleboje u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlázľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nieje výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia mápredajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavovéhokupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza nanový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9, Uzatvorenie objednávky

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorenázmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jejsplnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúcek uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesuuskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby,ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciua reprodukciu. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas sospracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraneosobných údajov v platnom znení.